Úvodná stránka Kto sme - čo ponúkame Fotogaléria  

RADMAT Centrum vzdelávania a zdravia poskytuje jazykové služby v oblasti anglického jazyka, a to preklady, tlmočenie a výučbu anglického jazyka. Uvedené služby sú orientované pre široké spektrum ľudí – poskytujeme kurzy pre súkromné a štátne spoločnosti, jednotlivcov, ako aj širokú verejnosť.

    JAZYKOVÉ KURZY

   V súčasnosti prebiehajú v centre vzdelávania kurzy zamerané na všeobecný jazyk pre všetky vekové kategórie, konverzácia pre 8. ročník, kurz na prípravu k maturitám a na vysokú školu.
Hlavnou doménou výučby anglického jazyka je

individuálny prístup.

Všetky jazykové kurzy sú projektované na mieru a potreby klienta.
Počet hodín jazykového kurzu za týždeň je výlučne na potrebách a časových možnostiach účastníka jazykového kurzu.
Zameranie jazykových kurzov:

• jazykový audit – analýza jazykovej úrovne zamestnancov
• príprava na jazykový certifikát – špeciálny jazykový kurz pre deti i dospelých
• všeobecný jazyk –komplexné zameranie jazykového kurzu z jazyka (gramatika + konverzácia)
• konverzácia – konverzačné témy a diskusia
• obchodný jazyk – ekonomické zameranie jazykového kurzu
• špecifický jazyk – zameranie jazykového kurzu napr. na medicínu, právo, ...

Ak máte záujem navštevovať niektorý z ponúkaných jazykových kurzov, je nutné absolvovať vstupné testy, ktoré do značnej miery určia príslušnú jazykovú úroveň. Taktiež ponúkame návštevu jednej vyučovacej hodiny zadarmo, aby sa účastník sám dokázal rozhodnúť, či je daný kurz pre neho vhodný.

JAZYKOVÉ KOMPETENCIE
O aké jazyky je u nás momentálne najväčší záujem?

Najväčší záujem je, samozrejme, o anglický jazyk. Je to najpoužívanejší jazyk sveta.

Prečo sa v škole niekedy nenaučíme jazyk dobre?

Je to možno aj naším prístupom k učeniu sa na škole, kde je cudzí jazyk povinný. Účastník sa učí cudzí jazyk kvôli testu, písomke, dobrej známke. Dieťa ešte nevie zhodnotiť význam znalosti cudzieho jazyka, ocení to neskôr, keď musí využívať cudzí jazyk napríklad v zamestnaní.
Mnohokrát je to na rodičoch, ktorí by mali zvážiť a uvedomiť si nutnosť ovládania aspoň jedného svetového jazyka. V dnešnej dobe to už nie je nadštandard.

Kedy si ľudia najčastejšie uvedomia, že by sa mali naučiť alebo doučiť jazyk, ktorý sa nenaučili, v škole?

Väčšinou až vtedy, keď je pre ich štúdium alebo prácu naozaj nevyhnutný. Niekedy ide aj o inú motiváciu – vznikne z ich strany skutočný záujem o jazyk. Vtedy je veľmi vhodný čas učiť sa jazyk, pretože, keď existuje tzv. vnútorná motivácia, ide to oveľa lepšie.

Dá sa jazyk naučiť iba návštevou jazykovej školy?

Dá, ale je to individuálna záležitosť. Existujú typy študentov, ktorí sa učia jazyk roky, ovládajú gramatiku, vedia dopĺňať cvičenia, avšak ak majú používať to, čo sa naučili, čiže hovoriť a používať jazyk v praxi, v bežnom živote, tak im to nejde. Naopak, sú študenti, ktorí aj z mála vedia povedať, čo chcú, dorozumejú sa, a o to vlastne ide. Ďalším aspektom je, že inú znalostnú úroveň si vyžaduje jazyk pri štúdiu na vysokej škole a inú v oblasti bežného komunikovania. Je dôležité mať dostatočné základy na nasledujúce osvojenie si jazyka v praxi podľa potreby.

JAZYKOVÉ KOMUNIKAČNÉ ÚROVNE

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) je dokument, ktorý stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia špecifikovaných kompetencií v jazykovej oblasti. Vznikol na pôde Rady Európy.

Jednotlivé komunikačné úrovne sú definované nasledovne:

• základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej člení na

           A1 – fáza objavovania, oboznamovania sa s jazykom
           A2 – počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov

• mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej člení na

           B1 – fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov
           B2 – fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách

• pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na

           C1 – fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom kontexte
           C2 – fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY
A1
A2 KET Key English Test – jazyková úroveň testu: začiatočník
test zameraný na preskúšanie jazykových vedomostí v oblasti základnej komunikácie; testuje sa formou čítania, písania, počúvania a hovorenia

B1 PET Preliminary English Test – jazyková úroveň testu: mierne pokročilý
test zameraný na preskúšanie jazykových vedomostí v oblasti bežnej komunikácie; testuje sa formou čítania, písania, počúvania a hovorenia

B2 FCE First Certifikate in English – jazyková úroveň testu: stredne pokročilý
test zameraný na preskúšanie vedomostí potrebných pri najrôznejších situáciách; test overí akceptovateľný stupeň anglického jazyka pri efektívnom využití v oblasti obchodu a sociálnych štúdií; požaduje sa podrobné slovné a písomné vyjadrovanie; úspešné absolvovanie tohto testu postačuje aj ako doklad pre niektoré zahraničné vysoké školy

C1 CAE Certifikate in Advanced English – jazyková úroveň testu: pokročilý
test zameraný na preskúšanie vedomostí potrebných pri komunikácii v širších súvislostiach pracovnej, spoločenskej a edukatívnej oblasti; úspešné absolvovanie tohto testu postačuje ako doklad pre niektoré zahraničné vysoké školy a univerzity; je dokladom o schopnosti komunikovať s patričnou mierou istoty v zamestnaní ako aj pri štúdiu

C2 TOEFL Test of English as Foreign Language – jazyková úroveň testu: vyššie pokročilý test
zameraný na preskúšanie vedomostí potrebných pri komunikácii v širších súvislostiach pracovnej, spoločenskej a edukatívnej oblasti; úspešné absolvovanie tohto testu postačuje ako doklad pre americké vysoké školy a univerzity; je dokladom o schopnosti komunikovať a rozumieť americkú angličtinu na vysokých školách a univerzitách; zároveň je dokladom pre štátne inštitúcie ako aj pre štipendijné programy 
e-mail: r.radmat@gmail.com
© RADMAT | created by L&T Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!