Úvodná stránka Kto sme - čo ponúkame Fotogaléria  

    DOUČOVANIE

V centre vzdelávania RADMAT prebiehajú dve formy vyučovania. Jednou formou sú kurzy a druhou doučovanie.
KURZY sa vyučujú v menších skupinách ( 3-10 ) a sú zamerané na prípravu rôznych skupinových skúšok, v ktorých má dôležitú úlohu konkurencia. Ide najmä o Monitor pre deviatakov, Externá maturitná skúška, Prijímacie skúšky na vysoké školy, atď. Ich priebeh je určený stanoveným počtom hodín a je rozdelený na dva semestre. Jednotlivé hodiny majú náväzný charakter.

Doučovanie, ako už samotný názov naznačuje, má za úlohu doučiť individuálnym spôsobom jednotlivcov (1-2), ktorí z určitých príčin nepochopili konkrétne učivá. Ich priebeh a počet hodín je individuálny, podľa potreby jednotlivcov.

Doučovanie odporúčame žiakom:

obrázok kniha
1. Ktorí si chcú zlepšiť prospech

V škole je pri vysokom počte žiakov v triede pre niektorých jednotlivcov ťažšie dosiahnuť, aby pochopili všetko učivo. Veľakrát učivo na seba nadväzuje, a tak sa neustále prehlbujú medzery u tých, ktorí ho správne nepochopili už na prvej hodine. Na doučovaní sa individuálne môžu doplniť medzery vo vedomostiach, pomôcť s domácimi úlohami, alebo sa za odbornej pomoci pripraviť na písomnú alebo ústnu odpoveď. Individuálnym prístupom sa snažíme o to, aby žiaci porozumeli učivu, naučili sa ako sa treba učiť a v neposlednom rade, aby získali sebadôveru.

2. Ktorí majú rôzne poruchy učenia a potrebujú odbornú pomoc

Deti, ktoré majú problémy s učením je dnes čoraz viac.

Najčastejšie poruchy učenia sú:

Dyslexia – porucha čítania,
Dysgrafia – porucha písania,
Dysortografia – porucha pravopisu,
Dyskalkúlia – porucha matematických schopností.

Najčastejšie poruchy správania sú:

ADD – porucha pozornosti,
ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou,
Hypoaktivita – celková spomalenosť.

RNDr. Radoslava Paulenková
manažérka centra            

 
e-mail: r.radmat@gmail.com
© RADMAT | created by L&T Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!